1. Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Aanvaarding
  Alle door NetLine Solutions geleverde prestaties, diensten, enz., geschieden uitsluitend onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidende bepalingen die door ons schriftelijk moeten aanvaard zijn.
  Elke bestelling door een klant geplaatst bij NetLine Solutions impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van alle bepalingen opgesteld in dit document.
 2. Betaalbaarheid
  Alle prestaties, diensten, enz., zijn contant betaalbaar. Tenzij expliciet en schriftelijk door NetLine Solutions bevestigd zal er geen enkel uitstel van betaling, om welke redenen ook, aanvaard worden.
 3. Nevendiensten
  De overeengekomen prijzen gelden exclusief voorlichting of andere nevenprestaties.
 4. Aansprakelijkheid en deadlines
  Wanneer overeengekomen deadlines en publikatie-data niet nagekomen kunnen worden door het niet tijdig leveren van materiaal door de klant of door overmacht, kan NetLine Solutions hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen en evenmin aansprakelijk gesteld worden.
 5. Betalingstermijn
  Alle facturen, door NetLine Solutions uitgeschreven, zijn te voldoen binnen de dertig (30) kalenderdagen.
 6. Verwijlinteresten
  Bij niet-betaling op de vervaldag zal er, en dit zonder verdere ingebrekestelling, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op het bedrag van de faktuur met een minimum van € 50.00.
 7. Voorlopige en definitieve levering
  Tot aan de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen behoudt NetLine Solutions zich het recht voor alle reeds geleverde diensten terug te eisen en alle reeds gepubliceerde werken eigenhandig te verwijderen.
  Tot aan de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen behoudt NetLine Solutions het alleenrecht op alle met de diensten en publikaties verbonden passwords, wachtwoorden, login-namen, enz.
  Tot aan de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen mogen de met de diensten en publikaties verbonden passwords, wachtwoorden, login-namen, enz., onder geen enkel beding op eigen initiatief door de klant gewijzigd worden.
 8. Klachten
  Alle klachten dienen binnen de acht dagen, na publikatie of levering, ingediend bij aangetekend schrijven.
 9. Prijsopgaven
  De prijsopgaven en offerten zijn vrijblijvend en kunnen steeds gewijzigd worden.
 10. Terugbetaalbaarheid
  Wanneer de stopzetting van een contract te wijten is aan NetLine Solutions (NetLine Solutions zegt het contract op, niet nakomen van contractuele garanties), dan krijgt de klant de resterende abonnementsvergoeding terugbetaald, zonder discussie.
  Wanneer de stopzetting van een contract te wijten is aan de klant (de klant zegt het contract op, de klant houdt zich niet aan de contractuele verplichtingen of de algemene voorwaarden), dan krijgt de klant de resterende abonnementsvergoeding niet terugbetaald.
 11. Betwisting
  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van GENT en DENDERMONDE bevoegd.
 12. Afwijkingen
  In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Opgesteld te Wetteren op 27 februari 2014