1. Algemeen

 1. Verantwoordelijkheid
  De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de account en alles wat daaraan verbonden is.
 2. Doel
  De klant zal zijn account enkel gebruiken om een website te bouwen en te onderhouden op de account en de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van die website voortvloeien.
 3. Gedrag
  De klant wordt verondersteld zich verantwoord, respectvol en hoffelijk te gedragen in al zijn handelingen op Internet. Hij zal er in het bijzonder over waken de zogenaamde Nettiquette, zijnde het geheel van geschreven en ongeschreven geplogenheden op Internet, met zorg na te leven. Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de vrije meningsuiting van andere gebruikers of de commerciële belangen van NetLine Solutions kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.
 4. Toestemming tot ingrijpen
  De klant geeft NetLine Solutions de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor webhosting of deze Algemene Voorwaarden, gelijk welke handeling op de account uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. NetLine Solutions is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.
 5. Toegang tot de account
  De klant geeft NetLine Solutions de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor webhosting of de Algemene Voorwaarden.

2. Inhoud

 1. Aard van het inhoudelijk materiaal
  De klant zal er op toezien dat de account geen materiaal bevat waarvan het bestaan, de inhoud, het bezitten, het gebruik of de distributie erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, partijpolitiek, politiek extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is, of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dan niet met behulp van hyperlinks. Deze bepaling geldt tevens voor alle dataverkeer dat uitgaat van de klant en waarvoor de account gebruikt wordt.
  In geval van twijfel zal NetLine beslissen de site wel/niet toe te laten op de server. Wanneer gebruikers toch een van de bovennoemde sites on-line plaatsen, zullen deze verwittigd worden door NetLine, en zo de kans krijgen de site aan te passen. Na niet gehoor geven van de verwittigingen, zal NetLine het contract beëindigen zonder teruggave van de gemaakte kosten.
 2. Medewerking met autoriteiten
  De klant stemt er mee in dat NetLine Solutions alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account, doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of diens toestemming te vragen.
 3. Geschiktheid van programmatuur
  De klant zal bij de installatie van programmatuur op de account er steeds op toezien dat die programmatuur qua ontwerp en instellingen geschikt is om geïnstalleerd en uitgevoerd te worden op de account. Hij zal in dat verband steeds de richtlijnen van NetLine Solutions strikt opvolgen.

3. E-mail en spamming

 1. Spamming
  De klant zal zich onthouden van spamming, d.i. het versturen van email van publicitaire of andere aard naar meerdere geadresseerden die hier niet expliciet om verzocht hebben.
 2. Rondzendlijsten
  De klant zal er zich bij het gebruik van rondzendlijsten per email van vergewissen dat alle geadresseerden expliciet en op eigen initiatief hun abonnement op dergelijke rondzendlijst hebben aangevraagd en dat dergelijke aanvraag geverifieerd werd. De klant zal tevens op het eerste verzoek van een abonnee om van dergelijke lijst geschrapt te worden, dit verzoek onmiddellijk inwilligen. Eenvoudige en expliciete instructies om het abonnement op dergelijke lijst op te zeggen, dienen in ieder bericht van dergelijke lijst opgenomen te worden. Voor het verkrijgen van de adressen die gebruikt worden voor dergelijke rondzendlijsten zal de klant in geen geval beroep doen op derden. Hij zal derden niet toelaten gebruik te maken van zijn rondzendlijsten of de lijsten met emailadressen al dan niet tegen betaling aanbieden.
 3. Nieuwsgroepen
  Bij postings op nieuwsgroepen zal de klant zich onthouden van het veroorzaken van enige overlast, zowel wat het aantal en de omvang van de berichten betreft, als wat het aantal nieuwsgroepen betreft waarnaar de berichten worden verstuurd. Hij zal steeds de gebruiksregels van de desbetreffende nieuwsgroepen strikt naleven.
 4. Trolling
  De klant zal zich onthouden van het versturen van misleidende boodschappen die tot doel hebben uitermate veel respons te genereren.
 5. Mailbombs
  De klant zal zich onthouden van het versturen van email-bommen: berichten die door hun omvang en/of door hun aantal door de ontvanger als hinderlijk worden ervaren. Hij zal tevens nalaten om anderen zonder hun expliciete toestemming te abonneren op rondzendlijsten, ongeacht of die rondzendlijst al dan niet door de klant wordt beheerd. Het versturen van email onder een niet bestaand of vals retouradres is strikt verboden.
 6. Indirecte spamming
  Deze regels betreffende email en nieuwsgroepen gelden tevens voor ieder bericht waarvan uit de inhoud of de berichtheaders rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid dat de klant bij NetLine Solutions faciliteiten huurt, ongeacht de faciliteiten waarvan gebruik werd gemaakt om het bericht in kwestie te versturen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is eveneens verboden.

4. Veiligheid

 1. Verantwoordelijkheid
  De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal ten allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant, tenzij de klant kan aantonen dat hem geen schuld treft wat het compromitteren van de toegangsgegevens betreft.
 2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
  De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account. Hij zal geen enkele informatie over de configuratie van de account, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van NetLine Solutions, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.
 3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
  Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de account of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen, de account grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens NetLine Solutions hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien NetLine Solutions vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan NetLine Solutions de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.
 4. Veiligheidsvoorschriften
  De klant zal de aanwijzingen van NetLine Solutions betreffende de beveiliging van de account strikt opvolgen, zoals de gebruikswijze van programmatuur, de configuratie van de account en het periodiek wijzigen van de toegangsgegevens.
 5. Extern onderhoud
  De klant kan de toegangsgegevens van de account eventueel toevertrouwen aan één persoon buiten zijn organisatie met als enige doel het onderhoud van zijn website te verzekeren. Iedere handeling van dergelijke persoon in verband met de account valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aanzien als uitgevoerd door de klant zelf.
 6. Hacking
  De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de account of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere computersystemen dan zijn eigen account. Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het uitpluizen van een ander bestandssysteem dat datgene dat strikt tot zijn account behoort, het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door NetLine Solutions zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account, het kwaadwillig overbelasten van een computersysteem, het saboteren of besmetten met een virus van een computersysteem of een computersysteem kwaadwillig hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden, evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe, zijn strikt verboden.

5. Auteursrechten

 1. Wettelijke vereisten
  De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de account plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreëerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde programmatuur, muziek of films betreft.
 2. Onrechtstreekse overtreding
  Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van NetLine Solutions of waarin rechtstreeks of onrechtstreeks naar NetLine Solutions of faciliteiten van NetLine Solutions wordt verwezen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.
 3. Programmatuur
  De klant zal programmatuur die door NetLine Solutions wordt ter beschikking gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiëren, laten kopiëren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website die op de account wordt geherbergd. Gezien de sterk variërende reglementering betreffende zogenaamde shareware, is het rechtstreeks aanbieden van gratis programmatuur waarvan de klant de auteur niet is, niet toegelaten. Indien de klant dergelijk materiaal wil aanbieden, dan zal hij verwijzingen voorzien in plaats van de rechtstreekse aanbieding van het materiaal.

6. Overmatig of onrechtmatig gebruik

 1. Overbelasting
  De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van NetLine Solutions, in het bijzonder dat het eigen gebruik de dienstverlening aan de andere klanten niet in gevaar brengt. Enkel NetLine Solutions zal oordelen wat al dan niet wordt aanzien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van NetLine Solutions betreffende het efficiënte, verantwoorde en veilige gebruik van de account nauwgezet opvolgen.
 2. Programmatuur
  De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account op een vlotte en efficiënte wijze gebeurt en de faciliteiten van NetLine Solutions minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle cgi-scripts die op de account actief zijn, ongeacht wie de auteur ervan is, evenals alle commando’s of programmatuur die op de account worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door NetLine Solutions ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het uitkiezen, testen en aanbieden van dergelijke scripts, is het steeds mogelijk dat deze scripts onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van NetLine Solutions overbelasten.
 3. Achtergrondprocessen
  De klant zal geen processen of programmatuur op de achtergrond (background) laten draaien op de account of de server, zoals daemons, bots, services of gelijkaardige processen.
 4. Gebruik door derden
  De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van NetLine Solutions doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden. Hij zal maatregelen nemen, bijvoorbeeld bij het schrijven van cgi-scripts, die parasitair gebruik bemoeilijken of onmogelijk maken.
 5. Mirroring en bestandsserver
  De klant zal zijn account niet gebruiken voor het op geautomatiseerde wijze dupliceren of spiegelen van andere accounts, websites of FTP-sites. Hij zal de account evenmin gebruiken als bestandsserver of opslagplaats voor gegevens voor derden. Hij zal de account niet hoofdzakelijk gebruiken voor de distributie aan derden van materiaal dat in se geen verband houdt met het houden van een website, zoals bibliotheken van software, digitale beelden of geluidsbestanden.
 6. Opsplitsing
  De klant zal de account niet onderverdelen in verschillende ruimtes waarop hij verschillende websites plaatst of laat plaatsen, al dan niet met gebruik van subdomeinen, domain pointers of omleidingstechnieken om de onafhankelijkheid van die verschillende websites nog te benadrukken. In plaats daarvan zal de klant opteren voor het huren van bijkomende accounts. Deze bepaling geldt uiteraard niet voor de verschillende departementen of onderverdelingen van één en dezelfde organisatie.

7. Varia

 1. Koppeling met domeinnaam
  De klant zal er op toezien dat de account steeds gekoppeld is met zijn domeinnaam.
 2. Gelijkaardigheid van diensten
  De klant zal op zijn account en/of website geen diensten aanbieden of aanprijzen die gelijkaardig zijn aan diegene die NetLine Solutions aanbiedt zonder expliciete, schriftelijke toestemming daartoe van NetLine Solutions.
 3. Stopzetting van activiteiten
  Alle verplichtingen van NetLine Solutions inzake de dienstverlening houden op te bestaan bij het stopzetten van onze activiteiten. Vanaf de stopzetting van activiteiten zal NetLine Solutions geen verder zetting van diensten zoals hosting meer garanderen. Wij verbinden ons er wel toe samen en in overleg met de klanten naar een gepaste oplossing te zullen zoeken.

Opgesteld te Wetteren op 27 februari 2014